جلال احمدی اصل

جلال احمدی اصل

عضو هیئت مدیره

شماره تماس : 091236282112

مرتضی پارسافر

مرتضی پارسافر

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس : 09122611793

محمود معصومیان

محمود معصومیان

رئیس هیئت مدیره

شماره تماس : 09121323016

مهدی نامدار

مهدی نامدار

بازرس علی البدل

عباس توکل

عباس توکل

بازرس اصلی