• مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
 • هیئت مدیره:
 • معاونت اداری و مالی (عضو هیئت مدیره)
  • مدیر امور مالی
  • مدیر امور اداری
  • مدیر آموزشی و کارگاه­ های تخصصی
 • معاونت بازرگانی(عضو هیئت مدیره)
  • مدیر فروش
  • مدیر تدارکات داخلی
  • مدیر تدارکات خارجی
 • معاونت تولید (عضو هیئت مدیره)
  • مدیر واحدهای تکثیر آبزیان
  • مدیر واحدهای پرورش آبزیان
  • مدیر امور فرآوری و بسته ­بندی آبزیان
  • کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان بافق استان یزد
  • کارگاه ماهیان زینتی محلات استان مرکزی