کیمرام-فرهاد                                                                                                                                       kaymaram-ax-1

  • تخصص: دکترای تخصصی بیولوژی دریا گرایش ارزیابی ذخایر – دانشیار پژوهشی
  • تجربیات کاری:
  • علاقه مندی:
  • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

ولی نسب-تورج                                                                                                          ولی نسب

  • تخصص: دکترای تخصصی شیلات – استاد
  • تجربیات کاری:
  • علاقه مندی:
  • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

وهاب نژاد-آرزو                                                                                                                                 وهاب نژاد

تخصص: دکترای بیولوژی دریا گرایش بوم شناسی دریا

تجربیات کاری: ارزیابی ذخایر آبزیان، بیولوژی تغذیه ، بیولوژی تولید مثل آبزیان

علاقه مندی: مطالعه مدل های اکولوژی، شبیه سازی روابط و سطوح غذایی، پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان

ارتباط با محقق و رزومه: CV