شاه محمدی-حمیدرضا                                                                                    شاه محمدی

 • تخصص: دکترای تخصصی صنایع غذایی – استادیار پژوهشی
 • تجربیات کاری:
 • علاقه مندی:
 • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

خدابنده – فرشته                                                                                             خدابنده

 • تخصص:کارشناس ارشدمهندسی منابع طبیعی
 • تجربیات کاری:تعیین فرمولاسیون برای فرآورده های شیلاتی و عمل آوری محصولات جدید شیلاتی – تولید فرآورده های شیلاتی و کنترل کیفی
 • علاقه مندی:انجام پروژه های تحقیقاتی ، مدیریت فنی محصولات شیلاتی و ارائه مقالات شیلاتی
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV

رفیع پور- فریدون                                                                        رفیع پور

 • تخصص:کارشناس ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
 • تجربیات کاری:راه اندازی خط تولید فرآورده های خمیری ماهی، تولید سوریمی ، FPC، کنترل کیفی وتولید انواع فرآورده های نوین محصولات شیلاتی،شرکت در دوره های تخصصی ضمن خدمت در زمینه سوریمی و فرآوری نوین آبزیان وتضمین کیفیت(سیستم کنترل کیفیت جامعه اقتصادی اروپا) HACCPودریافت بیست گواهینامه معتبر داخلی وخارجی وعضو کمیته های علمی و فنی فرآوری آبزیان و مجری و داوری پروژه های مصوب موسسه و طرحای خاص و مقالات فرآوری وبهداشت فرآورده های شیلاتی وهمکاری با دانشگاه و سازمان استاندارددر راستای سرپرستی انجام کارورزی، پایان نامه دانشجویی ودر تدوین استاندارد فرآورده های نوین شیلاتی
 • علاقه مندی:تحقیقات فرآوری آبزیان(تحقیق وتوسعه)،کنترل کیفی، تولید تحقیقاتی، نیمه صنعتی وصنعتی محصولات شیلاتی
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV

زارع گشتی – قربان                                                                     زارع

 • تخصص:کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی فرآورده های شیلاتی
 • تجربیات کاری:کار در آزمایشگاههای آنالیزهای شیمیایی ، میکروبی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی فرآورده های شیلاتی
 • علاقه مندی::تدریس دروس تخصصی فرآورده های شیلاتی ، انجام پروژه های تحقیقاتی ، کار در آزمایشگاههای تخصصی و نوشتن مقالات تخصصی
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV